تبلیغات
. - ~ پـُـــروفـــــآیـــلَــــــمـــــ ~

اســــم: مــــآئده

اســـم مستعار: غَــــزآلِـــهــــ


کِــــلآسِــــــ: اَوَلِــــــ مــتوســـطهـــ

سِـــــنـــــ:12

تـــَوَلُــــــد: 1380/6/10

مــَحَلـــــ سکونَتـــــ: تَــــبریز    

کـــآرآیـــ مورد عـــلآقــــهــــ: اســـکیتـــــ سَوآریـــــــ  تو نِتـــــ بودَنــــ وَ بـــآ سنـــآ حَرفــــــ زَدَنــــــــ  آپــ  کَردَنـــــــپـیـــانو زدنــــ

کـــآریـــ کهـــ دوســـــ نَدآرَمــــــ: کَـــســـیـــ بِهِــــمــــ فُــــشـــــ بدهــــــ

تُپُلـــــ و سفیدمــــــ

موهــــــآمــــ سیـــــآهنــــــ

اخلــــآقم: کمی تندهــــ  بعضیــــــــ وقتــــــآ کیـــلیـــ مهربونـــــ میـــــشـــــمـــ
 
 جـــآیــ مورد علآقمـــــ:  مَنـــ  شَبـــــآ میشــــنَمــــکِنآر درختــــــ بآتبلِتَمـــــ آپـــ میکُنَمــــ